Algemene deelnamevoorwaarden

ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN CLAUDICATIONET

 

 


1 Definities
1.1 Accreditatiecommissie: de accreditatiecommissie van ClaudicatioNet, bestaande uit fysiotherapeuten en ten minste één vertegenwoordiger van het bestuur van ClaudicatioNet.
1.2 ClaudicatioNet: Stichting ClaudicatioNet, gevestigd aan de Michelangelolaan 2 te Eindhoven.
1.3 Claudicatiotherapeut: de fysio- of oefentherapeut die deelneemt aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet en als zodanig bij ClaudicatioNet staat geregistreerd.
1.4 Deelnamevoorwaarden: de onderhavige algemene Deelnamevoorwaarden van ClaudicatioNet.
1.5 Profiel: het persoonlijke profiel van een Claudicatiotherapeut, dat toegankelijk is op de Website.
1.6 ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem: het kwaliteitssysteem dat is toegespitst op patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.
1.7 SBU: studiebelastingsuren.
1.8 Visitatie: een inspectie op locatie van de praktijk van Claudicatiotherapeut door ClaudicatioNet.
1.9 Visitatiecommissie: de visitatiecommissie van ClaudicatioNet.
1.10 Website: de website van ClaudicatioNet zoals bereikbaar via de URL www.claudicationet.nl.
1.11 Zorgzoeker: de online zorgzoeker waarop Claudicatiotherapeuten worden gepresenteerd zoals beschikbaar via de websites www.claudicationet.nl en www.etalagebenen.nl.

 

2 Toepasselijkheid Deelnamevoorwaarden
2.1 Deze Deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de deelname van fysio- en oefentherapeuten aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet en de registratie als Claudicatiotherapeut.

 

3 Registratie, account en inloggegevens
3.1 Om als fysio- of oefentherapeut deel te kunnen nemen aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet, dient de therapeut zich als Claudicatiotherapeut te registreren via het online aanmeldingsformulier op de Website.
3.2 Registratie als Claudicatiotherapeut staat in principe open voor iedere fysio- of oefentherapeut die als zodanig staat geregistreerd in het BIG-register. ClaudicatioNet heeft in de volgende gevallen echter het recht om de registratie als Claudicatiotherapeut te weigeren en/of nadere voorwaarden te verbinden aan de registratie als Claudicatiotherapeut:
3.2.1 indien uitbreiding van het netwerk van ClaudicatioNet niet wenselijk is. ClaudicatioNet streeft namelijk naar een evenwichtige verdeling van patiënten over het adherentiegebied, om daarmee een gunstig aantal verwijzingen per Claudicatiotherapeut te kunnen waarborgen.
3.2.2 indien het een registratie betreft van een fysio- of oefentherapeut waarvan ClaudicatioNet in het verleden de registratie als Claudicatiotherapeut heeft beëindigd.
3.2.3 indien het een registratie betreft van een fysio- of oefentherapeut die in het verleden zijn/haar registratie als Claudicatiotherapeut zelf heeft opgezegd c.q. beëindigd. Een eventuele weigering van de registratie als Claudicatiotherapeut wordt door ClaudicatioNet kenbaar gemaakt onder vermelding van de reden van weigering.
3.3 Voor iedere Claudicatiotherapeut wordt een account aangemaakt waarmee Claudicatiotherapeut toegang krijgt tot het persoonlijk Profiel.
3.4 Met een bepaald e-mailadres kan slechts eenmaal een account worden aangemaakt en geactiveerd. Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Claudicatiotherapeut die het account heeft aangemaakt en geactiveerd.
3.5 Het door Claudicatiotherapeut gekozen wachtwoord is – in combinatie met de gekozen gebruikersnaam of het opgegeven e-mailadres – noodzakelijk om in te loggen op het account en zo toegang te krijgen tot het Profiel.
3.6 Claudicatiotherapeut dient het wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en Claudicatiotherapeut neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of het account.
3.7 Claudicatiotherapeut moet verlies of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord en/of het account door een derde onmiddellijk schriftelijk melden aan ClaudicatioNet. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst van deze melding door ClaudicatioNet is Claudicatiotherapeut aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of het account wordt gemaakt.
3.8 Indien ClaudicatioNet constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het account van Claudicatiotherapeut, heeft ClaudicatioNet het recht het account van Claudicatiotherapeut onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die ClaudicatioNet hierdoor lijdt op Claudicatiotherapeut te verhalen, zonder dat ClaudicatioNet aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Claudicatiotherapeut.

 

4 Opstartvoorwaarden
4.1 Indien en zodra een fysio- of oefentherapeut voldoet aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, zal de therapeut als Claudicatiotherapeut worden geregistreerd bij ClaudicatioNet.
4.2 De opstartvoorwaarden luiden als volgt:
4.2.1 Scholing: de fysio- of oefentherapeut heeft een KNGF geaccrediteerde cursus 'Claudicatio Intermittens' (basiscursus) gevolgd.
4.2.2 Praktijkruimte: de fysio- of oefentherapeut heeft een goed geoutilleerde praktijkruimte met in ieder geval een loopband met verstelbare hellingsgraad, fietsergometer, reanimatieprotocol en jaarlijks onderhoud van apparatuur conform de daarvoor geldende richtlijnen. Een AED (automatische externe defibrillator) wordt sterk aanbevolen.
4.2.3 Attitude: de fysio- of oefentherapeut is breed georiënteerd en zoekt naar andere beperkingen (looppatroon, artrose, COPD, etc.). De therapeut rapporteert deze en past de behandeling hierop aan.

 

5 Certificatie traject
5.1 Deelname aan het certificatie traject is alleen mogelijk indien is voldaan aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden.
5.2 Het certificatie traject gaat altijd in op de eerste dag van de maand volgend op de maand van registratie als Claudicatiotherapeut.
5.3 Het certificatie traject bestaat uit drie (3) opeenvolgende fasen (ROOD, WIT en BLAUW) van elk een (1) jaar. Nadat het certificatie traject succesvol is doorlopen, wordt de Claudicatiotherapeut gecertificeerd met de status van specialist perifeer arterieel vaatlijden (de ORANJE wimpel).
5.4 Gedurende het certificatie traject mag Claudicatiotherapeut eenmaal een (1) jaar extra doen over een bepaalde fase. De totale duur van het certificatie traject mag echter niet meer dan vier (4) jaar bedragen. Een 1-jarige verlenging van een fase kan door Claudicatiotherapeut worden aangevraagd via het persoonlijke Profiel.
5.5 Indien Claudicatiotherapeut er niet in slaagt om het certificatie traject in drie (3) jaar, en in geval van tijdige verlenging vier (4) jaar, succesvol te voltooien, heeft ClaudicatioNet het recht om de registratie van Claudicatiotherapeut eenzijdig te beëindigen.

 

6 Niet-fasegebonden voorwaarden
6.1 Claudicatiotherapeuten dienen gedurende het gehele certificatie traject en ook na het bereiken van de status volwaardig gespecialiseerd Claudicatiotherapeut (fase ORANJE) te voldoen aan de volgende niet-fasegebonden voorwaarden:
6.1.1 Claudicatiotherapeut werkt volgens een gestandaardiseerd meetprotocol gebaseerd op de KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. Claudicatiotherapeut verzorgt een adequate terugkoppeling aan de verwijzer via het gestandaardiseerde ClaudicatioNet terugkoppelingsformulier zoals vindbaar op de Website.
6.1.2 Claudicatiotherapeut werkt volgens de meest recente versie van de KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden.
6.1.3 Bijscholingseis: Claudicatiotherapeut dient elk jaar SBU aan relevante bijscholing te besteden conform de voorwaarden zoals omschreven in artikel 7 van de Deelnamevoorwaarden.
6.1.4 Verslagleggingsnorm: Claudicatiotherapeut dient verslag uit te brengen over de (resultaten van de) behandeling van diens patiënten. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de verslagleggingsnorm staat omschreven op de Website.
6.1.5 Claudicatiotherapeut dient eenmaal per twee (2) jaar aanwezig te zijn op het Jaarcongres van ClaudicatioNet.
6.2 Claudicatiotherapeut werkt zo goed mogelijk samen met het regionale ClaudicatioNet zorgnetwerk en neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten.

 

7 Bijscholing
7.1 Gedurende het certificatie traject dient Claudicatiotherapeut elk jaar minstens 15 SBU te besteden aan bijscholing die door ClaudicatioNet als relevant is aangemerkt. Meer informatie over welke bijscholing door ClaudicatioNet als relevant wordt aangemerkt is vindbaar op de Website.
7.2 SBU die in een bepaalde fase zijn behaald kunnen niet worden meegenomen naar een volgende fase.
7.3 Zodra Claudicatiotherapeut volwaardig is gespecialiseerd (fase ORANJE) geldt een aangepaste bijscholingseis. Een volwaardig gespecialiseerde Claudicatiotherapeut dient:
7.3.1 elke vijf (5) jaar minstens 75 SBU te besteden aan bijscholing die door ClaudicatioNet als relevant is aangemerkt, met een minimum van 10 SBU per jaar;
7.3.2 minimaal eenmaal per twee (2) jaar, maar bij voorkeur jaarlijks, aanwezig te zijn op het Jaarcongres van ClaudicatioNet. Indien het Jaarcongres gedurende twee opeenvolgende jaren niet bezocht kan worden, dient Claudicatiotherapeut ClaudicatioNet schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen van de reden daarvan.
7.4 De Accreditatiecommissie beoordeelt of een bijscholing als relevant wordt aangemerkt voor ClaudicatioNet en zo ja, voor hoeveel SBU. Alle gevolgde bijscholing dient KNGF-geaccrediteerd te zijn. Alle door ClaudicatioNet geaccrediteerde bijscholing en de daarvoor toegekende SBU worden elk kwartaal gepubliceerd op de Website.
7.5 Claudicatiotherapeut is verplicht gedurende het certificatie traject een door ClaudicatioNet geaccrediteerde cursus Motivational Interviewing te volgen.
7.6 Om relevante bijscholing die Claudicatiotherapeut heeft gevolgd te registreren bij ClaudicatioNet, dient Claudicatiotherapeut de opleiding inclusief certificaat van deelname toe te voegen via het persoonlijk Profiel. De opleidingen die reeds geaccrediteerd zijn worden zichtbaar in de zoekbalk bij het toevoegen van opleidingen. Ook het aantal SBU wordt zichtbaar. De lijst geaccrediteerde bijscholing is daarnaast vindbaar op de Website.
7.7 Indien Claudicatiotherapeut bijscholing heeft gevolgd die door ClaudicatioNet is georganiseerd (zoals de basiscursus 'Claudicatio Intermittens' en het ClaudicatioNet Jaarcongres), wordt de betreffende bijscholing aan de hand van deelnemerslijsten automatisch door ClaudicatioNet toegevoegd aan het Profiel van Claudicatiotherapeut. Uploaden van het certificaat is in dat geval dus niet nodig.
7.8 Voor bijscholing die door Claudicatiotherapeut is gevolgd voorafgaand aan registratie als Claudicatiotherapeut worden door ClaudicatioNet geen SBU toegekend, met uitzondering van de basiscursus 'Claudicatio Intermittens' (gevolgd in 2003 of later).

 

8 Profiel
8.1 Door in te loggen op het account, krijgt Claudicatiotherapeut toegang tot het persoonlijk Profiel. In het Profiel wordt bijgehouden aan welke voorwaarden Claudicatiotherapeut reeds heeft voldaan.
8.2 Claudicatiotherapeut kan zelf de gegevens wijzigen in het Profiel en berichten versturen via het Profiel.
8.3 Verwijzing van patiënten naar Claudicatiotherapeut vindt plaats via het Profiel.
8.4 Claudicatiotherapeut staat ervoor in dat de verstrekte gegevens in zijn/haar Profiel, juist, volledig en up-to-date zijn. Indien zich wijzigingen voordoen zoals verhuizing van de praktijk of verandering van baan, dient Claudicatiotherapeut het Profiel onmiddellijk aan te passen.

 

9 Verslaglegging en transparantie
9.1 Aan de verslagleggingsnorm zoals bedoeld in artikel 6.1.4 van de Deelnamevoorwaarden wordt uitvoering gegeven door middel van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem.
9.2 Claudicatiotherapeut is verplicht om te werken met en data aan te leveren aan het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. Meer informatie over het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem is vindbaar op de Website.

 

10 Klachtenprocedure patiënten
10.1 Patiënten van Claudicatiotherapeuten hebben de mogelijkheid om bij ClaudicatioNet een klacht in te dienen ten aanzien van de (voormalig) behandelend Claudicatiotherapeut. Hiervoor heeft ClaudicatioNet een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is vindbaar op de Website.
10.2 Claudicatiotherapeut is verplicht om volledige medewerking te verlenen indien er jegens hem/haar een klacht aanhangig wordt gemaakt.

 

11 Visitatie
11.1 ClaudicatioNet heeft het recht om te controleren of Claudicatiotherapeut voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in deze Deelnamevoorwaarden, onder meer door middel van Visitatie.
11.2 Visitatie vindt zowel steekproefsgewijs als op indicatie plaats door de Visitatiecommissie.
11.3 Een Visitatie wordt minimaal tien (10) werkdagen van tevoren aangekondigd aan de betreffende Claudicatiotherapeut.
11.4 Tijdens een Visitatie zal de Visitatiecommissie in ieder geval de volgende punten beoordelen:
11.4.1 Praktijkruimte: de Visitatiecommissie zal controleren of wordt voldaan aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden;
11.4.2 Profiel: de Visitatiecommissie zal het Profiel beoordelen;
11.4.3 Behandelprogramma: er vindt een gesprek plaats over de behandeling van de patiënten door Claudicatiotherapeut;
11.4.4 Communicatie: er vindt een gesprek plaats over het verloop van de communicatie tussen verwijzers en Claudicatiotherapeut;
11.4.5 Feedback: er is gedurende een Visitatie voldoende ruimte voor vragen en/of opmerkingen van de zijde van Claudicatiotherapeut.
11.5 Binnen twee (2) weken na de Visitatie ontvangt Claudicatiotherapeut het beoordelingsrapport zoals opgesteld door de Visitatiecommissie. Indien onvoldoende voldaan wordt aan de visitatiepunten zoals omschreven in lid 4 sub 1) tot en met 4) van dit artikel en/of onvoldoende voldaan wordt aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden, kan dit de volgende consequenties hebben:
11.5.1 Claudicatiotherapeut voldoet onvoldoende aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden: de visitator zal (na overleg met de Visitatiecommissie) een advies uitbrengen aan Claudicatiotherapeut. Afhankelijk van de bevindingen zal Claudicatiotherapeut ofwel (1) de mogelijkheid krijgen om alsnog aan de opstartvoorwaarden te voldoen, of (2) ClaudicatioNet zal de registratie van Claudicatiotherapeut eenzijdig beëindigen conform hetgeen bepaald in artikel 15 van de Deelnamevoorwaarden. Eventueel kan herhaalde Visitatie plaatsvinden.
11.5.2 Claudicatiotherapeut voldoet onvoldoende aan de visitatiepunten zoals bedoeld in lid 4 sub 1) tot en met 4) van dit artikel: de visitator zal (na overleg met de Visitatiecommissie) een advies uitbrengen aan Claudicatiotherapeut. Afhankelijk van de bevindingen zal Claudicatiotherapeut ofwel (1) de mogelijkheid krijgen om alsnog aan de betreffende visitatiepunten te voldoen, of (2) ClaudicatioNet zal de registratie van Claudicatiotherapeut eenzijdig beëindigen conform hetgeen bepaald in artikel 15 van de Deelnamevoorwaarden. Eventueel kan herhaalde Visitatie plaatsvinden.

 

12 Wijziging praktijk- en scholingseisen
12.1 ClaudicatioNet streeft naar kwalitatief hoogwaardige en transparante zorg voor alle patiënten met claudicatio intermittens, waarbij gesuperviseerde looptherapie wordt aangeboden door gespecialiseerde fysio- of oefentherapeuten. Om die reden stelt ClaudicatioNet strenge praktijk- en scholingseisen aan Claudicatiotherapeuten. Om hoogwaardige kwaliteit en transparantie te kunnen garanderen, heeft ClaudicatioNet het recht om de praktijk- en scholingseisen aan te passen indien daar aanleiding voor is (bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderde wetenschappelijke inzichten).

 

13 Bijdragen aan ClaudicatioNet
13.1 Vanaf 1 januari 2015 heeft ClaudicatioNet het recht bij Claudicatiotherapeut een jaarlijkse eigen financiële bijdrage in rekening te brengen. De hoogte van deze eigen financiële bijdrage wordt jaarlijks door ClaudicatioNet vastgesteld en is vindbaar op de Website.
13.2 De eigen financiële bijdrage wordt per kalenderjaar in rekening gebracht en dient door middel van vooruitbetaling te worden voldaan via de Website.
13.3 Bij aanmeldingen na ingang van het kalenderjaar wordt voor het lopende kalenderjaar een eigen financiële bijdrage naar rato in rekening gebracht. Vanaf het daaropvolgende kalenderjaar dient de gehele eigen financiële bijdrage te worden voldaan.
13.4 Indien ClaudicatioNet of Claudicatiotherapeut de registratie van Claudicatiotherapeut om welke reden dan ook beëindigt, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de vooruitbetaalde eigen financiële bijdrage plaats.
13.5 De Claudicatiotherapeut werkt actief mee aan, voor ClaudicatioNet of voor de fysiotherapie als geheel, relevant wetenschappelijk onderzoek indien ClaudicatioNet Claudicatiotherapeut hiervoor benadert.
13.6 Indien Claudicatiotherapeut niet tijdig de jaarlijkse eigen financiële bijdrage voldoet of medewerking aan, voor ClaudicatioNet of voor de fysiotherapie als geheel, relevant wetenschappelijk onderzoek weigert, heeft ClaudicatioNet het recht Claudicatiotherapeut per direct en voor onbepaalde tijd van de Zorgzoeker te verwijderen.

 

14 De Website en de Zorgzoeker
14.1 ClaudicatioNet besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de Website en vermelding op de Zorgzoeker. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. ClaudicatioNet accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op de Website en vermelding op de Zorgzoeker. Daarnaast aanvaardt ClaudicatioNet geen aansprakelijkheid voor informatie op de Website die van derden afkomstig is.
14.2 ClaudicatioNet kan niet garanderen dat de Website en de Zorgzoeker te allen tijde zonder beperkingen of storingen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website en de Zorgzoeker van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. ClaudicatioNet streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan voor Claudicatiotherapeut te beperken tot het minimum. ClaudicatioNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar zijn van de Website en de Zorgzoeker.
14.3 Voorts is ClaudicatioNet niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of functionaliteiten van de Website en de Zorgzoeker.
14.4 Claudicatiotherapeut draagt zelf zorg voor de benodigde internettoegang, hardware, (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met de Website in verbinding te kunnen stellen en zo toegang te kunnen krijgen tot het persoonlijke account en Profiel.

 

15 Beëindiging registratie en gevolgen beëindiging
15.1 In de volgende gevallen heeft ClaudicatioNet het recht om de registratie van Claudicatiotherapeut eenzijdig te beëindigen zonder dat ClaudicatioNet aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Claudicatiotherapeut:
15.1.1 indien klachten van patiënten over Claudicatiotherapeut daartoe aanleiding geven;
15.1.2 indien Claudicatiotherapeut weigert medewerking te verlenen aan een Visitatie zoals bedoeld in artikel 11 van de Deelnamevoorwaarden;
15.1.3 indien Claudicatiotherapeut niet voldoet aan de niet-fase gebonden voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6 van de Deelnamevoorwaarden;
15.1.4 indien Claudicatiotherapeut niet tijdig de jaarlijkse eigen financiële bijdrage voldoet of weigert mee te werken aan, voor ClaudicatioNet of voor de fysiotherapie als geheel, relevant wetenschappelijk onderzoek, zoals bedoeld in artikel 13 van de Deelnamevoorwaarden.
15.2 Claudicatiotherapeut heeft het recht om zijn/haar registratie als Claudicatiotherapeut op ieder moment schriftelijk of per e-mail op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) werkdagen.
15.3 Indien de registratie van Claudicatiotherapeut om welke reden dan ook wordt beëindigd, wordt het account en het Profiel van Claudicatiotherapeut opgeheven en wordt Claudicatiotherapeut verwijderd van de Zorgzoeker.

 

16 Intellectuele eigendom en informatie van derden
16.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) de Website en de Zorgzoeker bij ClaudicatioNet, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie informatie beschikbaar wordt gesteld.
16.2 Claudicatiotherapeut mag (de informatie op) de Website en de Zorgzoeker raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik, bijvoorbeeld het reproduceren van (een deel van) de Website of de Zorgzoeker in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de Website of de Zorgzoeker, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ClaudicatioNet.
16.3 De informatie op de Website is deels afkomstig van derden. ClaudicatioNet is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.
16.4 De Website bevat links naar externe internetpagina's. ClaudicatioNet is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar een link is opgenomen op de Website of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website.

 

17 Persoonsgegevens en cookies
17.1 De persoonsgegevens die Claudicatiotherapeut aan ClaudicatioNet verstrekt, zoals adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden door ClaudicatioNet verwerkt in bestanden die eigendom zijn van ClaudicatioNet. Deze gegevens worden door ClaudicatioNet gebruikt in het kader van de registratie als Claudicatiotherapeut en deelname aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet inclusief vermelding op de Zorgzoeker en het beheer van het account en het Profiel.
17.2 ClaudicatioNet treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van Claudicatiotherapeut te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
17.3 In het kader van de deelname aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet, kan ClaudicatioNet persoonsgegevens van Claudicatiotherapeut aan derden verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van verwijzing van patiënten of vergoeding van behandeling door zorgverzekeraars. Daarnaast zijn bepaalde persoonsgegevens van Claudicatiotherapeut zichtbaar op de Zorgzoeker.
17.4 Voor meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van Claudicatiotherapeut door ClaudicatioNet, wordt verwezen naar het privacybeleid van ClaudicatioNet zoals vindbaar op de Website.
17.5 Op de Website wordt gebruik gemaakt van cookies. Zo worden er cookies ingezet om het navigeren op de website te vergemakkelijken en gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden. Daarnaast worden op de Website cookies ingezet die bijhouden welke pagina's worden bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de webanalysedienst Google Analytics.
17.6 Claudicatiotherapeut kan de gebruikte browser zo instellen dat hij/zij tijdens een bezoek aan de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het zijn dat Claudicatiotherapeut niet van alle mogelijkheden van de Website en het Profiel gebruik kan maken of dat Claudicatiotherapeut niet tot alle onderdelen van de Website of het Profiel toegang heeft.
17.7 ClaudicatioNet behoudt zich het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag van Claudicatiotherapeut op de Website vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via het account en/of het Profiel van Claudicatiotherapeut misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het account en/of het Profiel.
17.8 Voor meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van Claudicatiotherapeut door ClaudicatioNet en over het gebruik van cookies op de Website, wordt verwezen naar het privacybeleid van ClaudicatioNet zoals vindbaar op de Website.

 

18 Aansprakelijkheid
18.1 De aansprakelijkheid van ClaudicatioNet tegen Claudicatiotherapeut beperkt zich tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot de vergoeding die ClaudicatioNet in het jaar dat de schade ontstaat aan Claudicatiotherapeut in rekening heeft gebracht voor deelname aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als een (1) gebeurtenis. Onder directe schade wordt verstaan:
18.1.1 redelijke kosten die Claudicatiotherapeut moet maken ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; en
18.1.2 redelijke kosten die Claudicatiotherapeut moet maken ter voorkoming of beperking van schade.
18.2 Indien ClaudicatioNet desondanks aansprakelijk is voor indirecte schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 1.500,- (zegge: vijftienhonderd Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als een (1) gebeurtenis. Onder indirecte schade wordt verstaan: alle vormen van schade die niet vallen onder de definitie van 'directe schade' zoals bepaald in lid 1 van dit artikel.

 

19 Overige bepalingen
19.1 Indien één of meer bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. ClaudicatioNet en Claudicatiotherapeut verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden om vervangende bepalingen overeen te komen die de bedoeling van de betreffende bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen.

 

20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Op de deelname van Claudicatiotherapeut aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet, de registratie bij ClaudicatioNet als Claudicatiotherapeut en deze Deelnamevoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2 Alle geschillen tussen ClaudicatioNet en Claudicatiotherapeut in verband met de deelname van Claudicatiotherapeut aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet, de registratie bij ClaudicatioNet als Claudicatiotherapeut en deze Deelnamevoorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.